window.onload = function(){}与(function(){}) 这两个
1-区别:
window.onload 算 事件
function(){}很平常的一个函数,外加一个()实际返回的就是一个匿名函数对象.
2-那个比较好,这个问题不存在~!因为这是2个不同的用途~!
window.onload这个表示网页加载完执行后面的那个函数,而一般形式定义的普通函数,只要常规调用就行了.
记住:函数:
1是对象-有属性有方法,
2是数据-可传进任何函数当数据使用
3也是作用域---函数就是限制作用域的一段代码集合,js的作用域是相当于其他程序块级作用域~!(个人总结)
在javascript中得到当前窗口的高和宽  
<body><SCRIPT  LANGUAGE="JavaScript">  
var    s  =  "网页可见区域宽:"+  document.body.clientWidth;  
s  +=  "\r\n网页可见区域高:"+  document.body.clientHeight;  
s  +=  "\r\n网页可见区域高:"+  document.body.offsetWeight  +"  (包括边线的宽)";  
s  +=  "\r\n网页可见区域高:"+  document.body.offsetHeight  +"  (包括边线的宽)";  
s  +=  "\r\n网页正文全文宽:"+  document.body.scrollWidth;  
s  +=  "\r\n网页正文全文高:"+  document.body.scrollHeight;  
s  +=  "\r\n网页被卷去的高:"+  document.body.scrollTop;  
s  +=  "\r\n网页被卷去的左:"+  document.body.scrollLeft;  
s  +=  "\r\n网页正文部分上:"+  window.screenTop;  
s  +=  "\r\n网页正文部分左:"+  window.screenLeft;  
s  +=  "\r\n屏幕分辨率的高:"+  window.screen.height;  
s  +=  "\r\n屏幕分辨率的宽:"+  window.screen.width;  
s  +=  "\r\n屏幕可用工作区高度:"+  window.screen.availHeight;  
s  +=  "\r\n屏幕可用工作区宽度:"+  window.screen.availWidth;  
alert(s);  
</SCRIPT>